logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • edit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ Edit

  • ประกาศคณะพลศึกษารับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาของคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   ประกาศคณะพลศึกษารับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาของคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มี ๓ ประเภท ๑.ประเภททุนเรียนดี ๒.ประเภททุนนักกิจกรรม/บำเบ็ญประโยชน์/นักกีฬา ๓.ประเภททุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา (สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) นิสิตที่สนใจขอรับใบสมัครได้ที่งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ศิษย์เก่าและกิจการพิเศษ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ และภาควิชา หรือ Download จากเว็บไซต์คณะพลศึกษา
  • เปิดรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา เรียนภาษาอังกฤษ

   เปิดรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา ทุกชั้นปี ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนานิสิตคณะพลศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรม : English camp เริ่มเรียนในวันที่ 1 - 3 กันยายน 2560 ณ อาคารกีฬา 2 ชั้นล่าง ห้องนิทรรศการ มศว องครักษ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 สิงหาคม 2560 รับจำนวนจำกัด สมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา ***ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น***
  • โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

   วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560คณะพลศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา คณาจารย์ ให้การตอนรับ ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

   ดาวน์โหลด
  • คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร คณะพลศึกษา ประจำปี 2560

   คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร คณะพลศึกษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์และความท้าทายของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน” โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา กิจกรรมการละลายพฤติกรรมโดยทีมงาน บริษัท คลังนันทนาการ โดย อาจารย์เอกราช กู้เขียวและคุณอัครวัฒน์ เอี่ยมสำอาง และการฝึกปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะพลศึกษา โดย อาจารย์ธีรเสฎฐ์ ศิรธนานนท์ แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพลศึกษา ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
  • ประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาผู้นันทนาการ

   เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะพลศึกษา มศว ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ อ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม และ อ.ดร.ประยงค์ หัตถพรหม เข้าตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาผู้นันทนาการ โดยมี ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมฟังการสรุปประเมิน ณ อาคาร14 ชั้น3 ห้องประชุมสัมนนา คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
  • ขอความร่วมมือในการนำกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในการทำสำเนาเอกสาร

   เพื่อให้เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรของคณะพลศึกษา ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม โดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงาน ซึ่งบุคลากรของคณะพลศึกษาสามารถดำเนินการช่วยโลกและสังคมได้ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ ที่ มศว 5.2 การดำเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะพลศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามมาตรการประหยัดพลังงานจึงขอความร่วมมือให้บุคลากรนำกระดาษที่ใช้แล้วหนึ่งหน้านำกลับมาใช้ใหม่ในการทำสำเนาเอกสารโดยคณะกรรมการฯ ได้จัดทำกล่องใส่กระดาษ Reuse และ Recycle ไว้ที่หน้าห้องงานบริหารและธุรการ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด
  • ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

   เพื่อให้เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรของคณะพลศึกษาในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม โดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงาน ซึ่งบุคลากรของคณะพลศึกษาสามารถดำเนินการช่วยโลกและสังคมได้ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานของคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือแจ้งให้บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานของคณะพลศึกษาอย่างเคร่งครัด
 • วีดีโอ / กิจกรรม Edit

 • ปรับแต่งการแสดงผล
 • คณะพลศึกษา

 • เว็บไซท์ที่เกี่ยวข้อง

 • สื่อสังคมออนไลน์

Information

ปิดหน้าต่าง