logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • edit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ Edit

  • โครงการผู้มีทักษะ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา โดย อ.ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อ.ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม และ อ.ดร.ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์ ร่วมเป็นกรรมสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ แก่นักเรียนที่จะเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
  • โครงการจัดการความรู้สายวิชาการ

   เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ รองคณบดีฝ่ายบริหารวางแผน
   และพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้สายวิชาการ “การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก” ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์เขียนโครงร่างวิจัยได้อย่างถูกต้อง
   ครั้งนี้เป็นการสรุปผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
  • รับสมัครงาน

   ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2015 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,200 บาท รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โทร.02-649-5000 ต่อ 22511 22520 หรือ (037) 395-162 http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=26642
  • โครงการสร้างชุมชนสูงอายุต้นแบบเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวม ด้านการควบคุมยาสูบ (ปีที 3)

   ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมทั้งอาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล ในนามของฝ่าย จัดโครงการสร้างชุมชนสูงอายุต้นแบบเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวม ด้านการควบคุมยาสูบ (ปีที่ 3) กิจกรรม: การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลโครงการฯ และเปิดป้าย “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสูงอายุต้นแบบเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวม ด้านการควบคุมยาสูบ ตำบลชุมพล” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพรวมถึงทัศนคติ และค่านิยมต่อการสูบบุหรี่ที่ถูกต้อง แก่นิสิต นักเรียน และ ประชาชน โดยมี นายอำเภอองครักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพี่อสังคม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก พมจ.จ.นครนายก ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยโรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ประชาชน นิสิต นักเรียน ครูอาจารย์ ในจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  • คลินิคฟุตบอล

   เมื่อวันที่ 21 พฤภาคม 2560 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษาและผู้บริหาร คณาจารย์ คณะพลศึกษา ให้การต้อนรับ NIS international school และ Chelsea FC Coach เข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและฝึกทักษะด้านฟุตบอลให้กับนิสิต คณะพลศึกษา ณ ยิมกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิริธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
  • การเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล รองคณบดีฝ่ายงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะพลศึกษา หัวหน้าโครงการ ร่วมจัดโครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์เขียนบทความวิจัยไปสู่สากลและได้นำบทความวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมมติธรรม อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
 • วีดีโอ / กิจกรรม Edit

 • ปรับแต่งการแสดงผล
 • คณะพลศึกษา

 • เว็บไซท์ที่เกี่ยวข้อง

 • สื่อสังคมออนไลน์

Information

ปิดหน้าต่าง