logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาเอกการจัดการเรียนรู้พลศึกษา และวิชาเอกการบริหารพลศึกษา) Edit

  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2558

    Edit
  • edit

  • ระดับปริญญาเอก / Doctoral Degree

  • ระดับปริญญาโท / Master's Degree

Information

ปิดหน้าต่าง