logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีการศึกษา 2558 Edit

 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2558

  Edit
  • อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

   ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จะมีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายอื่น ๆ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย นักสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย นักจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย และผู้ให้คำปรึกษาด้านการออกกาลังกาย

  • ข้อมูลหลักสูตร กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา Your text to link...

  edit

 • ระดับปริญญาเอก / Doctoral Degree

 • ระดับปริญญาโท / Master's Degree

Information

ปิดหน้าต่าง