logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • edit
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ Edit

  • สพล.อุดรธานีศึกษาดูงานคณะพลศึกษา

   เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 คณะพลศึกษา โดย ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อ.ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อ.ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และอ.นุชรี เสนาคำ ในการต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ชี้นำแนวทาง เพื่อในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเข้าศึกษาระบบปฏิบัติการห้องแล็บ การใช้อุปกรณ์ห้องฟิตเนต ควบคุมดูแลให้คำบรรยาย โดย อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม อีกทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้รับเกียรติ อ.ดร.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ มาบรรยายให้ความรู้ ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
  • ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานคณะพลศึกษา

   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณาจารย์จาก Lourdes College และ Michael’s College ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะพลศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร และอาจารย์ ดร.พนิตา คำภูษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร รวมถึงคณาจารย์ของคณะพลศึกษาเข้าร่วมการประชุมและให้การต้อนรับ
  • 1st South Asian TennisVolleyball Chanpionship Bangkok Thailand
  • โครงการพัฒนานิสิตคณะพลศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรม English Camp ปีการศึกษา 2560

   เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานิสิตคณะพลศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรม English Camp ปีการศึกษา 2560 โดย อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ ประธานโครงการกล่าวรายงาน มี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคุณจิราภรณ์ เทพสาธร ผอ.สนง.คณะพลศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารกีฬา 2 ห้องนิทรรศการ มศว องครักษ์
  • วันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560

   เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคุณจิราภรณ์ เทพสาธร ผอ.สนง.คณะพลศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560" โดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ให้การต้อนรับ
  • โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

   วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560คณะพลศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา คณาจารย์ ให้การตอนรับ ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

   ดาวน์โหลด
  • คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร คณะพลศึกษา ประจำปี 2560

   คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร คณะพลศึกษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์และความท้าทายของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน” โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา กิจกรรมการละลายพฤติกรรมโดยทีมงาน บริษัท คลังนันทนาการ โดย อาจารย์เอกราช กู้เขียวและคุณอัครวัฒน์ เอี่ยมสำอาง และการฝึกปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะพลศึกษา โดย อาจารย์ธีรเสฎฐ์ ศิรธนานนท์ แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพลศึกษา ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
  • ประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาผู้นันทนาการ

   เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะพลศึกษา มศว ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ อ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม และ อ.ดร.ประยงค์ หัตถพรหม เข้าตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาผู้นันทนาการ โดยมี ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมฟังการสรุปประเมิน ณ อาคาร14 ชั้น3 ห้องประชุมสัมนนา คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
 • วีดีโอ / กิจกรรม Edit

 • ปรับแต่งการแสดงผล
 • คณะพลศึกษา

 • เว็บไซท์ที่เกี่ยวข้อง

 • สื่อสังคมออนไลน์

Information

ปิดหน้าต่าง