logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าว/กิจกรรม

แก้ไขข้อมูล
  • การปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2558

    คณะพลศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ (ตึก 14) ประสานมิตร โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการชุมชน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ และนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการ

Information

ปิดหน้าต่าง