logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ประวัติคณะพลศึกษา Edit

  • คณะพลศึกษา มีหน่วยงานปฏิบัติงาน 2 แห่ง ดังนี้
   1. คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   2. คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
   ที่ตั้ง
   1. คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   114 สุขุมวิทซอย 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
   2. คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
   63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

  • ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
   คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประวัติสืบเนื่องมายาวนานโดยเริ่มตั้งแต่มีการผลิตครูพลศึกษาในปี พ.ศ.2456 กระทรวงธรรมการได้จัดตั้งสถานฝึกหัดครูพลศึกษาขึ้นที่โรงเรียนมัธยม วัดราชบูรณะ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบัน) ใช้ชื่อว่า “ห้องพลศึกษากลาง” สังกัดกรมศึกษาธิการ เปิดสอน 2 วิชา คือ มวยไทยและการดัดตนส่วนห้อยโหนหรือยิมนาสติกส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2462 ได้มีการแก้ไขหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพลศึกษากลาง” จัดการเรียนการสอนเฉพาะภาคค่ำเวลา 16.00 น.-19.00 น.
   ต่อมากระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการและได้ตั้งกรมพลศึกษาขึ้นมาในปี พ.ศ. 2476 จากนั้นจึงโอนโรงเรียนพลศึกษากลางมาสังกัดกรมพลศึกษาในปี พ.ศ. 2479 และย้ายมาอยู่ที่อาคารใหม่ในบริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ พร้อมทั้งมีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรใหม่เมื่อ ต้นปี พ.ศ. 2483 และในปี พ.ศ. 2493 กรมพลศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูพลศึกษาให้สอดคล้องกับการผลิตครูสามัญอื่น มีหลักสูตรการเรียน 5 ปี พร้อมตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา” เรียนเต็มวัน มีหลักสูตรการเรียน 5 ปี และรับนักเรียนประจำ
   ในปี พ.ศ. 2497 กระทรวงศึกษาธิการได้ขยายโครงการด้านการฝึกหัดครู โดยตั้งเป็นกรมการฝึกหัดครูขึ้นมาเพื่อรวบรวมการฝึกหัดครูในสังกัดต่างๆ มาไว้ด้วยกัน โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาจึงโอนไปสังกัดแผนกฝึกหัดครูพลานามัย กองโรงเรียนฝึกหัดครู ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2498 กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควร ให้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยพลศึกษา โดยจัดหลักสูตรการเรียน 4 ปี และ 2 ปี ผู้เรียนสำเร็จจะได้รับ (ป.กศ. สูง พลศึกษา) และ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ. พลานามัย)
   ในปี พ.ศ.2501 ได้เปิด “โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย”สังกัดกองส่งเสริมพลศึกษา กรมพลศึกษาเนื่องจากกรมการฝึกหัดครูมีนโยบายให้ผลิตครูพลศึกษาในระดับประถมศึกษาเพราะขาดแคลนครูพลศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรการเรียน 2 ปี ผู้เรียนสำเร็จจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ. พลานามัย)
   ปีการศึกษา 2511 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ได้เปิดวิชาเอกพลานามัย (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) รับผู้ที่จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเข้าศึกษาต่อ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. พลานามัย)
   วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2513 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติประกาศตั้ง “วิทยาลัยวิชาการศึกษา พลศึกษา” ขึ้นเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยมอบให้กรมพลศึกษาดำเนินการผลิตครูพลศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. พลศึกษา)
   ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 มีหน้าที่ผลิตครูระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประกอบด้วย 5 คณะวิชาคือ คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี คือ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกสังคมศึกษา ในปีการศึกษาเดียวกัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร ได้เปิดรับนิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เช่นกัน
   การรับนิสิตระดับปริญญาตรี รับทั้งภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) และภาคสมทบ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ในปีต่อ ๆ มา ได้มีการเปิดรับนิสิตในหลักสูตรอื่น ๆ อีกทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยรับทั้งที่วิทยาเขตพลศึกษา และวิทยาเขตประสานมิตร ดังนี้
   พ.ศ. 2517 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) วิชาโทสุขศึกษา วิชาโทพลศึกษา วิชาโทบริหารการศึกษา วิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา วิชาโทแนะแนวการศึกษา วิชาโทการศึกษาผู้ใหญ่ และวิชาโทสันทนาการ
   ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
   พ.ศ. 2518 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกสุขศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
   ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี รับนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ ที่เลือกเรียนวิชาเอกสุขศึกษา)
   พ.ศ. 2525 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 วิชาเอกคือ วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกสุขศึกษา และวิชาเอกสันทนาการ
   ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา


   ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ยุบวิทยาเขตรวมกับคณะพลศึกษาที่มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นคณะพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532 จึงถือว่าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532 เป็นวันสถาปนาคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีสถานที่ตั้ง 2 แห่งคือ บริเวณสนามกีฬา แห่งชาติ และที่ประสานมิตร ทำการเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ได้แก่
   - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกพลศึกษา และ วิชาเอกสุขศึกษา
   - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกสุขศึกษา และวิชาเอกสันทนาการ
   - หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา
   ต่อมาในปีการศึกษา 2533 ได้เปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาพลศึกษา และปีการศึกษา 2534 จึงได้เปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาสุขศึกษา ต่อมาในปีการศึกษา 2536 คณะพลศึกษาได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา
   ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ปรับสถานภาพมาเป็นโครงการ จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะพลศึกษา โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ในปีการศึกษา 2541 โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และในปีการศึกษา 2542 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา : การเป็นผู้ฝึกกีฬา
   ปีการศึกษา พ.ศ. 2543 คณะพลศึกษาเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
   ปีการศึกษา พ.ศ. 2544 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
   ปีการศึกษา พ.ศ. 2550 เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แบ่งเป็น
   - ระบบเอก – โท ประกอบด้วย วิชาเอกพลศึกษา – วิชาโทสุขศึกษา และวิชาเอกสุขศึกษา – วิชาโท
   พลศึกษา
   - ระบบเอกคู่ คือ วิชาเอกพลศึกษา – วิชาเอกสุขศึกษา
   ในเดือนตุลาคม 2552 สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา ได้ย้ายหน่วยงานมายังอาคารศูนย์กีฬา
   สิรินธร
   ปีการศึกษา 2553 คณะพลศึกษาได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรใหม่ของคณะพลศึกษาในทุกระดับ ได้แก่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้
   ระดับปริญญาตรี
   1. หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชา สุขศึกษาพลศึกษา (เอกคู่)
   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับ 2 วิชาเอก คือ สุขศึกษาและ พฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
   3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ
   4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เปิดรับ 2 วิชาเอก คือ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา

   ระดับปริญญาเอก
   1. หลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เปิดรับ 3 วิชาเอก การจัดการเรียนรู้พลศึกษา การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา และการบริหารพลศึกษา
   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   และสุขภาพ เปิดรับ 3 วิชาเอก คือ สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา เทคโนโลยีทางการกีฬา และ การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
   3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว เปิดรับ 3 วิชาเอก คือ การจัดการทางการกีฬา การจัดการนันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ
   ระดับปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
   1. มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
   (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
   2. มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
   และการกีฬา
   2. มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
   3. มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ
   (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
   ปริญญาโท มี 1 หลักสูตร คือ มคอ.2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554) และปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร คือ มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)

   โดยในรอบปีการศึกษา 2555 คณะพลศึกษา ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้
   1. มคอ.2 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
   2. มคอ.2 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
   3. มคอ.2 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
   4. มคอ.2 วิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
   5. มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
   6. มคอ.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
   7. มคอ.2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการกีฬา และนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
   8. มคอ.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
   9. มคอ.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการกีฬา และนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
   ในรอบปีการศึกษา 2556 การดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นยังไม่มีการดำเนินการเนื่องจากยังไม่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรแต่มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรเนื่องจากมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเกษียณอายุ
   ในรอบปีการศึกษา 2557 - 2558 คณะพลศึกษาได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร และได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรใหม่ของคณะพลศึกษา ในทุกระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
   ระดับปริญญาตรี
   1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
   2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
   3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
   4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
   5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
   6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

   ระดับปริญญาโท
   1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
   2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
   3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
   ระดับปริญญาเอก
   1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
   2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
   3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
   สรุปภาพรวมสถานภาพในอดีตจนถึงปัจจุบันของคณะพลศึกษา
   ห้องพลศึกษากลาง พ.ศ. 2456 – 2461
   โรงเรียนพลศึกษากลาง พ.ศ. 2462 – 2492
   โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา พ.ศ. 2493 – 2497
   วิทยาลัยพลศึกษา พ.ศ. 2498 – 2513
   วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา พ.ศ. 2513 – 2517
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา พ.ศ. 2517 – 2532
   คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 พฤศจิกายน 2532 – ปัจจุบัน

   สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน
   คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขที่ 114 สุขุมวิทซอย 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 และเลขที่ 63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
   คณะพลศึกษา ประกอบด้วยภาควิชา 4 ภาควิชา และสำนักงานคณบดี ได้แก่
   1. ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำนักงานตั้งอยู่
   ณ อาคาร 14 (อาคารเอนกประสงค์) ชั้น 3
   2. ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สำนักงานตั้งอยู่
   ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 1
   3. ภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สำนักงานตั้งอยู่
   ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 2
   4. ภาควิชาสันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำนักงานตั้งอยู่
   ณ อาคาร 14 (อาคารเอนกประสงค์) ชั้น 9
   5. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สำนักงานตั้งอยู่
   ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 2
   6. สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำนักงานตั้งอยู่ที่
   ณ อาคาร 1 ชั้น 2
   7. สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สำนักงานตั้งอยู่
   ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 1
   อาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะพลศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แห่ง ดังนี้
   1. คณะพลศึกษา ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ อาคาร 1 (โรงฝึกพลศึกษา) มีห้องเรียน
   6 ห้อง ห้องประชุม 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยา 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล 1 ห้อง ห้องออกกำลังกาย 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการสำนักงานคณบดี 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการสำนักงานภาควิชา 2 ห้อง และห้องจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน 1 ห้อง นอกจากนี้ยังใช้สถานที่อาคาร 14 (อาคารเอนกประสงค์) ซึ่งมีห้องเรียน 7 ห้อง คือ ชั้น 3 มี 4 ห้อง และชั้น 9 มี 3 ห้อง และห้องประชุม 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนลีลาศ 1 ห้อง ห้องพักอาจารย์ 16 ห้อง ห้องอื่น ๆ ได้แก่ ห้องคณบดี ห้องรองคณบดี ห้องลงนามเวลาปฏิบัติราชการ และใช้สนามของมหาวิทยาลัยคือ สนามเทนนิส และสนามบาสเกตบอล
   2. คณะพลศึกษา องครักษ์ จังหวัดนครนายก ปัจจุบันได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬาสิรินธร ให้ใช้สถานที่จัดการเรียนการสอน โดยมีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ ณ ศูนย์กีฬา สิรินธร ประกอบด้วยห้องเรียน 11 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 19 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 1 และ 2 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ห้องฟิตเนส ห้องปฏิบัติจำลองสภาพอากาศ ห้องงานบริหารและธุรการ ห้องงานคลังและพัสดุ ห้องงานบริการการศึกษา ห้องงานนโยบายและแผน ห้องงานเทคโนโยลีและสารสนเทศ ห้องฝ่ายวิจัย ห้องฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ห้องฝ่ายอาคารสถานที่ ห้องพัสดุ ห้องงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานภาควิชา 2 ห้อง ห้องจ่ายอุปกรณ์การเรียน การสอนภาควิชาปฏิบัติ ห้องอื่น ๆ ได้แก่ห้องอาหาร 2 ห้อง ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องคณบดี และอาคารพร้อมสนามที่ใช้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ได้แก่
   อาคารกีฬา 1 อาคารกีฬา 2 อาคารกีฬา 3 สนามกรีฑา 1 สนาม สนามซอฟท์บอล 1 สนาม
   สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามรักบี้ 1 สนาม สนามเทนนิส 1 สนาม สนามเปตอง 2 สนาม สนามยิงธนู 1 สนาม สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1 สนาม สนามฮอกกี้ 1 สนาม อาคารฝึกปฏิบัติการทางน้ำ 1 อาคาร ห้องบัณฑิต ศึกษา 1 ห้อง ห้องพักอาจารย์ 10 ห้อง และห้องประชุม 3 ห้อง ห้องอื่น ๆ จำนวน 17 ห้อง ได้แก่ ห้องคณบดี 1 ห้อง ห้องรองคณบดี 1 ห้อง ห้องอาหาร 2 ห้อง ห้องหัวหน้าภาควิชา 2 ห้อง ห้องสำนักงาน 11 ห้อง

   วัฒนธรรมองค์กร
   มีความสามัคคี มีสปิริต และจิตอาสา
   (Unity Spirit and Service Mind)

   ค่านิยมขององค์กร
   สุขภาพดี มีคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา ความสามารถเยี่ยม
   Health Heart Head Hand

   ปรัชญา
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์คุณภาพบัณฑิต
   (Promoting Quality of Life Providing Quality Professional)
   ปณิธาน
   คณะพลศึกษามีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาด้านสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีวุฒิภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำสังคมทางด้านวิชาชีพ
   วิสัยทัศน์
   คณะพลศึกษาเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่สากล
   พันธกิจ
   1. มุ่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของคณะพลศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
   2. มุ่งสนับสนุนให้เกิดระบบและกลไกการทำวิจัย การเผยแพร่ และการนำผลการวิจัยไปใช้
   3. มุ่งพัฒนาระบบกลไกบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม โดยใช้องค์ความรู้ตามสาขาวิชาและศักยภาพของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต
   4. มุ่งพัฒนาระบบบริหารให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

   อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
   P = Physical Appearance (รูปร่างสง่างาม)
   E = Enthusiastic (มีความกระตือรือร้น)
   S = Service Mind (มีจิตสำนึกสาธารณะ)
   W = Work Smart (ปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด)
   U = Unity (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)

  edit

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง