logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • Edit
    1. กระบวนการจัดทำแบบฟอร์ม/แบบประเมิน/แบบสอบถาม/แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ/สายปฏิบัติการ นิสิตคณะพลศึกษา โดยใช้ Google form เรื่อง การทำแบบสำรวจโครงการพัฒนาบุคลากร (แบบใหม่) ขั้นตอนการดำเนินการและผล
ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง