logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • Edit
  • อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศิษย์เก่า และกิจการพิเศษ

   วุฒิการศึกษา
   กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   วิทยาเขตพลศึกษา 2525
   ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
   ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545

   ประสบการณ์การทำงาน
   1. ประวัติการทำงาน
   พ.ศ. 2525 อาจารย์หมวดวิชาพลานามัย โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ เขตบางลำพู กรุงเทพมหานคร
   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ
   พ.ศ. 2528 อาจารย์หมวดวิชาพลานามัย โรงเรียนอัมพรไพศาล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
   สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ
   พ.ศ. 2532 อาจารย์หมวดวิชาพลานามัย โรงเรียนยูงทองพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
   สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
   พ.ศ. 2534 หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี
   สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
   พ.ศ. 2543 อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
   พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
   อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   2. การทำงานในมหาวิทยาลัย
   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและ
   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปีการศึกษา 2558-2559
   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัย
   ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2554-2557
   คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย: บก.11 ปีการศึกษา 2551-2554)
   คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการพัฒนานิสิตเพื่อ
   ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2552-2554)
   กรรมการทบทวนวารสารก่อนตีพิมพ์ (Peer Review) วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   รำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558-ปัจจุบัน
   กรรมการทบทวนวารสารก่อนตีพิมพ์ (Peer Review) วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
   สาขาจิตวิทยาการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน
   กรรมการจัดทำหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการ
   กรรมการจัดทำหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
   ปีการศึกษา 2552-ปัจจุบัน
   (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 584/ 2552)
   คณะกรรมการโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (โครงการถ่ายทอดส่งเสริมสมรรถภาพนักกีฬาทีมชาติไทย)
   ปีพุทธศักราช 2545-ปัจจุบัน
   3. การทำงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตในมหาวิทยาลัย
   อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปีการศึกษา 2548-ปัจจุบัน
   อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
   ปีการศึกษา 2548-2552 และ 2554-ปัจจุบัน
   อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องค์การนิสิต) ปีการศึกษา 2553-2554
   และ ปีการศึกษา 2556-2557
   อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สภานิสิต) ปีการศึกษา 2552-2554

   ผลงาน
   1. อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต
   - รางวัลโล่เกียรติยศอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปีการศึกษา 2548
   - รางวัลโล่เกียรติยศอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปีการศึกษา 2549
   - รางวัลโล่เกียรติยศอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปีการศึกษา 2550
   - รางวัลโล่เกียรติยศอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปีการศึกษา 2551
   - รางวัลเสื้อสามารถอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปีการศึกษา 2553
   2. ศิษย์เก่า
   - รางวัลโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นประเภทผู้ที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันดีแก่สังคมหรือ
   ประเทศชาติ ประจำปี 2556 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (สมาคมนักเรียนเก่า
   พิบูลวิทยาลัยลพบุรี)

   งานวิจัย
   3.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
   Kritsana Pitak-Arnnop, Pimpa Moungsirithum, Sonti Pitak-rnnop, Kittipong Dhanuthai, Niels Christian Pausch, and PoramatePitak-Arnnop. (2012). A randomized controlled trial comparing computer-aided learning with versus without tuition/lecture in promoting English proficiency. Cognitive Processing. August 2012,
   13 (3): 277-283.
   จรูญศักดิ์ เบญมาตย์ พิมพา ม่วงศิริธรรม อนันต์ มาลารัตน์ และ ไวพจน์ จันทร์เสม. (2559).
   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา
   พลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
   10 (2): 165-182.
   ไพญาดา สังข์ทอง พิมพา ม่วงศิริธรรม อนันต์ มาลารัตน์ และสมบูรณ์ อินทร์ถมยา (2558). ความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา. 18 (1): 210-222.
   ศรัณย์ เจียระนัย พิมพา ม่วงศิริธรรม และอัศวิน มณีอินทร์ (2558). รูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
   ร่วมในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 16 (2): 44-54.
   ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ พิมพา ม่วงศิริธรรม ทรงพล ต่อนี และชาญชัย อินทรประวัติ (2557).
   รูปแบบการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
   วารสารคณะพลศึกษา. 17 (1): 98 - 110.
   วรินทร สืบบุก และ พิมพา ม่วงศิริธรรม (2557). ผลของการฝึกการควบคุมการหายใจและการผ่อน
   คลายกล้ามเนื้อที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร. ปีที่ 5 (ตุลาคม 2557).
   ชาตรี พรมพุทธ ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล และ พิมพา ม่วงศิริธรรม (2556). การสร้างแบบทดสอบ ทักษะกีฬาฮอกกี้สำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา สสศท.
   4 (8) : 27-33.
   วิระศักดิ์ กุลฉะวะ พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน และพิมพา ม่วงศิริธรรม (2555). ผลการเต้นแอโรบิก โดยการถ่วงน้ำหนักที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของหญิง อายุ 35-44 ปี.
   วารสารคณะพลศึกษา. 15 (1) : 200-211.
   3.2 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
   Pimpa Moungsirithum. (2014). The effect of self-control upon self-discipline behavior of physical education major students. The 5th International Conference in Sport and Exercise Science. Organized by Faculty of Sport Science, Burapha University Pattaya, Thailand, 9-11 July 2014, pp 168-177.
   สุภกิจ วิริยะกิจ และพิมพา ม่วงศิริธรรม (2557). ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อ
   ความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมวิชาการของสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
   30 พฤษภาคม 2557.
   พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ และ พิมพา ม่วงศิริธรรม (2557). คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของ ครูพลศึกษาในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาครูพลศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย. การประชุมวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 30 พฤษภาคม 2557.
   สิทธิพงษ์ ปานนาค พิมพา ม่วงศิริธรรม และอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล (2556). การสร้างและตรวจสอบ คุณภาพแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย" 10 พฤษภาคม 2556 หน้า 357-364.
   4. ตำรา/ หนังสือเรียน
   อรัญ จิตต์โลหะ และพิมพา ม่วงศิริธรรม. (2558). อาชีพฟุตบอล คู่มือเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ (อช23057) ระดับประถมศึกษาและบุคคลทั่วไป. กรุงเทพฯ: บริษัทไผ่มีเดียเซ็นเตอร์จำกัด
   อรัญ จิตต์โลหะ และพิมพา ม่วงศิริธรรม. (2558). อาชีพฟุตบอล คู่มือเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ (อช23057) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและบุคคลทั่วไป. กรุงเทพฯ: บริษัทไผ่มีเดีย เซ็นเตอร์จำกัด
   อรัญ จิตต์โลหะ และพิมพา ม่วงศิริธรรม. (2558). อาชีพฟุตบอล คู่มือเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ (อช23057) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลทั่วไป. กรุงเทพฯ: บริษัทไผ่มีเดียเซ็นเตอร์จำกัด

  edit

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง