logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • Edit
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล

   การทำงาน
   2543- ปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   2542 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   2537-2539 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

   สาขาวิชาที่สนใจ/เชี่ยวชาญ
   -สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
   การออกกำลังกายกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย
   ภาวะการอักเสบภายหลังการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
   ส่วนประกอบของร่างกาย
   สมดุลพลังงาน กิจกรรมทางกาย และการบริโภคอาหาร
   สรีรวิทยาการกีฬา
   -การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภายหลังการเล่นกีฬา

   ประวัติการศึกษา (วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก/ สถาบันที่จบ/ ปีที่จบ)
   2553 PhD (Exercise Physiology), University of Bath
   2542 วท.ม. (สรีรวิทยาการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
   2537 วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต

   การสอน (รายวิชาที่สอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

   ปริญญาตรี Human Anatomy and Physiology 1
   Human Anatomy and Physiology 2
   Exercise Physiology 1
   Exercise Physiology 2
   Exercise and Sport Physiology Laboratory
   Sport Rehabilitation
   บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท Human Physiology
   Applied sport physiology
   Research methodology
   ปริญญาเอก Cardiovascular response to exercise and sport
   Independent study in sport science and heath
   Advanced exercise physiology
   Neuromuscular and metabolic response to exercise and sport
   Seminar in exercise and sport physiology
   Research design and advanced statistical analysis
   Seminar in sport science and health

   งานวิจัย
   - Hasani S.H., Supaporn S., Mehranpour A.B, Witid M. (2015). IL-6 response to glycemic response to glycemic index during recovery form exercise. Pedagogigs, psychology, medical-biological problems of physical training and sport, vol 6, 41-47.
   - Hasani S.H., Supaporn S., Mehranpour A.B, Witid M. (2015). The effect of glycemic index on plasma IL-6 in sub-max exercise, Pedagogigs, psychology,medical-biological problems of physical training and sport, vol 5, 49-54.
   - สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล ปวีณ วิยาภรณ์ (2558) มวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก ความดันโลหิต ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความรู้สึกหิว-อิ่ม ในหญิง วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 18 (1) มกราคม-มิถุนายน หน้า 57-68
   - S. Silalertdetkul. Appetite, body composition, muscle strength and reaction time following food restriction in sedentary males. Journal of Science and Medicine in Sport, Volume 16, Supplement 1, December 2013, Page e67.
   - S. Silalertdetkul, D. Thompson, K. Stokes. Peptide YY, acylated ghrelin and leptin concentrations following moderate and high intensity of exercise in males. Journal of Science and Medicine in Sport, Volume 16, Supplement 1, December 2013, Page e67.
   - กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์ สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล สุปราณีวิ์ ขัวญบุญจันทร์ (2556) ผลของการเสริมกรดอะมิโนชนิดบรานซ์เชนต่อระดับครีเอทีนไคเนสภายหลังการออกกำลังกายหนักสลับเบา วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน หน้า 226-236
   - สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล ถนอมศักดิ์ เสนาคำ (2555) ผลของการนอนในสภาวะออกซิเจนต่ำในระดับความสูงปานกลางที่ความดันบรรยากาศปกติต่อความเข้มข้นของฮอร์โมนเออริโทรพอยอิติน เม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบิน วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม หน้า 459-470
   - สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2555) ส่วนประกอบของร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองภายหลังการจำกัดอาหารในชายที่ออกกำลังกายเป็นประจำ วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 13 เล่มที่ 2 หน้า 101-114
   - ศิรินยา บูรณสรรพวิทธิ์ มยุรี ศุภวิบูลย์ สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2555) ผลการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีต่อความแข็งแรง และการทรงตัวในผู้สูงอายุ วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 (2) กรกฎาคม-ธันวาคม หน้า 119-131
   - กรกต คูหาเพ็ชร์1 ถนอมศักดิ์ เสนาคำ2 สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล3 (2555) ผลของชนิดการออกกำลังกายแบบแรงต้านที่ต่างกันก่อนการปั่นจักรยานที่มีต่อการเผาผลาญไขมัน วารสารคณะพลศึกษา 2555 หน้า 48-60
   - สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2555) ผลของการจำกัดอาหาร ต่อความเข้มข้นของฮอร์โมนเปปไทด์วายวายในกลุ่มที่ออกกำลังกายไม่เป็นประจำและกลุ่มที่ออกกำลังกายเป็นประจำ วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555 หน้า 60-73
   - Poonyawee Warasettakanonta, Supaporn Silalertdetkul, Apunchanit Siripath. Effect of Hula-hoop Exercise on Waist and Hip Circumference in Females, in Proceedings, the International Conference of South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university, Nakornnayok,Thailand. 10-12 June 2011.
   - Chanida Mahaprom, Thanomsak Sanakom, Supaporn Silalertdetkul. Effect of Aqua Aerobic Training on Physiological Changes, in Proceedings, the International Conference of South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university, Nakornnayok,Thailand. 10-12 June 2011.

   บทความวิชาการ / ตำรา
   - สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2558) ตำรากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 (พิมพ์ครั้งที่ 1) โครงการผลิตตำรา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - ประเวท เกษกัน สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ (2556) ขมื้นชัน สมุนไพรสำหรับนักกีฬาและคนทั่วไป ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน หน้า 390-398
   - สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2555) ผลของความหนักของการออกกำลังกายต่อการบริโภคอาหาร วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 13 เล่มที่ 1 2555 หน้า 2-14
   - สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2554) การออกกำลังกายในภาวะกระดูกพรุน วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 14 (ฉบับพิเศษ ) ธันวาคม หน้า 27-38
   - สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2546) การนวดทางการกีฬา วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 6 เล่มที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม หน้า 56-59

   การนำเสนอผลงานวิชาการ
   - Silalertdetkul,S. and Pholpramool,C. Total peptide YY concentrations following short term consumption of vegetarian diets. Accepted for communication at the 2015 the 20th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS) (sustainable sport). Malmo, Sweden. 24-27 June 2015. Organized by the European College of Sport Science.
   - Silalertdetkul,S. Serum interleukin-6 and creatine kinase following kick volleyball practice in male athletes. Accepted for communication at the 2014 ACSM's 61st Annual Meeting, 5th World Congress on Exercise is Medicine® and World Congress on the Role of Inflammation in Exercise, Health and Disease. Orlando, Florida, United State. 27-31 May 2014. Organized by American College of Sport Medicine.
   - Silalertdetkul,S. Appetite, body composition, muscle strength and reaction time following food restriction in sedentary males. Accepted for communication at the 2013 ASICS Conference of Science and Medicine in Sport (ACSMS), Phuget, Thailand. 22-25 October 2013. Organized by Sports Medicine Australia (SMA).
   - Silalertdetkul,S.,Stokes,K.,Thompson,D. Peptide YY, acylated ghrelin and leptin concentrations following moderate and high intensity of exercise in males. Accepted for communication at the the 2013 ASICS Conference of Science and Medicine in Sport (ACSMS), Phuget, Thailand. 22-25 October 2013. Organized by Sports Medicine Australia (SMA).
   - Supaporn Silalertdetkul. Body composition, muscle strength and reaction time follow three days of food restriction in males. Accepted for communication at the 17th ECSS Congress, Bruges ,Belgium. 4-7 July 2012. Organized by the European College of Sport Science.
   - Supaporn Silalertdetkul. The relationship between energy balance hormones and body composition. Accepted for oral presentation at The 3 rd International conference on Sport and Exercise Science. The Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand. 7-10 February 2012
   - Silalertdetkul,S.,Stokes,K.,Thompson,D. Effect of acute exercise on energy intake and energy balance hormones. Invited speaker for communication at the International Conference of South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university,Thailand. 10-12 June 2011.
   - Silalertdetkul,S.,Stokes,K.,Thompson,D. A single bout of moderate intensity exercise increase free-living physical activity energy expenditure over the following three days in sedentary males. Accepted for communication at the 13th ECSS Congress, Estoril,Poturgal. 9-12 July 2008. Organized by the European College of Sport Science.
   - Silalertdetkul,S, Pholpramool C. Cross validation of body density equations in Thai male age between 16-22 years. Accepted for communication at Sports psychology and nutrition: The secret to win. The Sports Science Society of Thailand. 7-8 September 2000.

   การฝึกอบรม
   - หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9-13 กันยายน 2556
   - อบรมสัมมนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1-2 สิงหาคม 2556
   - การนวดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะทางกายภายหลังการออกกำลังกาย ภาวิชาวิทยาศาสตร์กีฬา คณะพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 กรกฎาคม 2556
   - การประเมินส่วนประกอบของร่างกายโดยใช้เครื่อง DEXA (Dual energy x-ray absorptionmetry) ภาวิชาวิทยาศาสตร์กีฬา คณะพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25 มีนาคม 2556
   - อบรมโปรแกรม IMUCAL-Nutrients สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 23-24 พฤศจิกายน 2554
   - Basic life support. University of Bath, United Kingdom.2006-2009.
   - The ionizing radiation (Medical exposure). St. George’s Healthcare NHS trust, United Kingdom. 23 September 2008.
   - Basic statistics, The education center, Royal United hospital, Bath, United Kingdom. 15 June 2006.
   - Venepuncture for external agencies. North Bristol NHS Trust, United Kingdom. 9 March 2006.
   - Modern speed training. Sports Authority of Thailand, Thailand. 1-4 September 2003.
   - Sport medicine, Sririrat Hospital, Thailand. 28 April-3May 2003.
   - The 8th General Assembly of Asian Confederation for Physical therapy; Bangkok, Thailand. 17-20 November 2002.
   - Traditional Thai massage, The physical therapy association of Thailand. 17 November 2002.
   - Modern endurance training. Sports Authority of Thailand, Thailand. 15-18 July 2002.
   - Body composition assessment, Institute of nutrition, Mahidol University,Thailand. 2-4 August 2000.
   - Nerve mobilization, Rangsit University, Thailand. 1995.

   ทุนวิจัยที่ได้รับ
   ปีที่รับทุน ชื่องานวิจัย แหล่งทุนวิจัย
   2556-2558 ผลของการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารเกิน และ
   การบริโภคอาหารเจ ต่อระดับฮอร์โมนเปปไทด์วายวาย ส่วนประกอบของร่างกาย ความรู้สึกหิว-อิ่ม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   2556-2558 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของร่างกายและความรู้สึกอยากอาหารในชายและหญิง คณะพลศึกษา
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   2555-2557 ผลของการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อต่อความเข้มข้นของ อินเตอร์ลิวคิน-6 ในนักกีฬาเซปักตระกร้อทีมชาติ ไทย คณะพลศึกษา
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   2554-2555 ผลของการจำกัดอาหาร ต่อความเข้มข้นของฮอร์โมน Peptide YY (PYY) ในกลุ่มคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำและคนกลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ คณะพลศึกษา
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
   ชื่อ-นามสกุล สาขา เอก ปีที่เริ่ม ปีที่จบการศึกษา
   เกริกวิทย์ พงศ์ศรี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา 2558-ปัจจุบัน
   ปวีณ วิยาภรณ์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย 2555-ปัจจุบัน
   Sareh Hasani วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา 2555-ปัจจุบัน
   Abbas Mehranpour วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา 2555-ปัจจุบัน
   ประเวท เกษกัน วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา 2554 2556
   กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา 2554 2556

   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
   ชื่อ-นามสกุล เริ่ม ปีที่จบการศึกษา
   เอกสิทธิ์ ผดุงชัย 2557
   ศิรินยา บูรณสรรพวิทธิ์ 2554 2555
   กรกต คูหาเพ็ชร์ 2553 2555
   ชาณิดา มหาพรม 2553 2554

   ที่ปรึกษาโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี
   ชื่อ-นามสกุล เริ่ม ปีที่สิ้นสุด
   ธนัท สีเผือก 2555 2556
   อมเรศ สีฉายนาม 2555 2556
   น.ส.วิภาดา แซ่อั้ง 2557 2557
   นายชนกันต์ เปรมปรีดี 2557 2557
   นายชนินทร์ ฉิ่งสูงเนิน 2557 2557
   นายเมธาวุฒิ ทองจีน 2557 2557

   ติดต่อ
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
   โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 22505
   อีเมล์ [email protected]
   [email protected]
   โทรศัพท์มือถือ 0816230856

  edit

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง