logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • Edit
  • ชื่อ-นามสกุล เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

   ประวัติการศึกษา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ฝึกกีฬาและผู้ฝึกการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2549
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547

   ประวัติ
   ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้เริ่มการทำงานโดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552) ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการนำเอาหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เช่น การเป็นผู้ฝึกสอนด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (โค้ชฟิตเนส) ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย ชุดรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย ค.ศ. 2008 ณ กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย (AFC Futsal Championship Thailand 2008) และชุดเตรียมความพร้อมรายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ค.ศ. 2008 ณ กรุงบราซิเลีย และเมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล (FIFA Futsal World Cup Brazil 2008) (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551) การเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมจักรยานอาชีพ สยามพารา ชุดแชมป์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน รายการ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ พ.ศ. 2548 (Tour of Thailand 2005) และการแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการต่าง ๆ ในปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI Asia Tour) ที่ทีมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549) จากนั้นเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประจำที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 และเป็นเลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (กันยายน พ.ศ. 2552 – สิงหาคม พ.ศ. 2556) จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพลศึกษา และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

   การสอน (รายวิชาที่สอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

   - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเบื้องต้น
   - หลักการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
   - การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬา
   - การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา
   - การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ
   - วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับผู้ฝึกกีฬา

   การเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
   -

   สาขาวิจัยที่สนใจ/ เชี่ยวชาญ

   - การตอบสนองและการปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาต่อการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
   - สมรรถนะทางการกีฬาและการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาระดับสูง
   - การปรับตัวของระบบประสาทกล้ามเนื้อต่อการฝึกด้วยแรงต้าน
   - การปรับตัวของระบบเผาผลาญอาหารต่อการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
   - การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาขั้นสูง
   - การทดสอบทางสรีรวิทยาของนักกีฬาระดับสูง

   ผลงานทางวิชาการ
   บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA)
   เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, นันทพล ทองนิลพันธ์, อมรพันธ์ อัจจิมาพร, และ สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2560). การ
   ตอบสนองของอินซูลินไลค์โกรทแฟคเตอร์ชนิดที่ 1 และการปรับตัวทางสรีรวิทยาต่อการฝึกความแข็งแรงชนิดเฉพาะควบคู่กับการวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้ำ ๆ ระหว่างก่อนการแข่งขันในนักกีฬาฟุตซอล. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 20, เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560), หน้า 34-48.
   Mitranun, W., & Phongsri, K. (2015). The acute effects of endothelial function in different
   abdominal training postures. Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 37, Issue 5, Sep - Oct, 2015, pp 545-551.
   เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, อมรพันธ์ อัจจิมาพร, และ สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2558). การฝึกความแข็งแรงควบคู่
   กับความอดทนสำหรับนักกีฬาประเภทที่มีการแข่งขันแบบหนักสลับช่วง. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 18, เล่มที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2558), หน้า 1-15.
   ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์, และ ณพล สุวรรณทัต (2558). การ
   พยากรณ์สมรรถนะของการพายเรือมังกรประเภทสปริ๊นท์ระยะ 500 เมตรในนักเรือพายเพศหญิง. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 18, เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558). หน้า 69-78.
   Senakham, T., Pariwat, P., Senakham, N., Punthipayanon, S., & Phongsri, K. (2014). Changes in
   renal functions and plasma aldosterone after high-intensity and steady-state exercises. Journal of Faculty of Physical Education. Vol.17 No.2 Jul-Dec, 2014. pp 74-89.
   ดิฏฐชัย จันทร์คุณา และ เกริกวิทย์ พงศ์ศรี. (2557). สมรรถภาพทางกาย ความรู้สึกเมื่อยล้า และการบาดเจ็บ
   จากการฝึกซ้อมและแข่งขันในนักฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 17, เล่มที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2557), หน้า 90-105.
   ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์, และ ประสิทธิ์ ปีปทุม. (2555). การใช้
   พลังงานในขณะเล่นแอ็กทีฟวีดีโอเกม. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2555, หน้า 477-488.
   ผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA)
   Phongsri, K., Tongnillpant, N., Ajjimaporn, A., & Silalertdetkul, S. (2017a). Effect of
   concurrent specific strength and repeated sprint training on IGF-1 concentrations in futsal players: effect of intra-session exercise sequence. In Ferrauti, A., Platen, P., Grimminger-Seidensticker, E., Jaitner, T., Bartmus, U., Becher, L., … Tsolakidis, E. (Eds.), Book of Abstracts of the 22nd Annual Congress of the European College of Sport Science: Sport Science in Metropolitan Area (pp. 415). Essen, North Rhine-Westphalia, Germany: West German University Press.
   Phongsri, K., Tongnillpant, N., Ajjimaporn, A., & Silalertdetkul, S. (2017b). Effect of
   additional concurrent specific strength and repeated sprint training during preseason on performance in futsal players. In Ferrauti, A., Platen, P., Grimminger-Seidensticker, E., Jaitner, T., Bartmus, U., Becher, L., … Tsolakidis, E. (Eds.), Book of Abstracts of the 22nd Annual Congress of the European College of Sport Science: Sport Science in Metropolitan Area (pp. 337). Essen, North Rhine-Westphalia, Germany: West German University Press.

   ตำรา/ หนังสือ
   -

   กิจกรรมอื่น ๆ (กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอน วิจัย)
   - สมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (สวกกท) (Sports Science Society of Thailand, SSST)
   - สมาชิกวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งยุโรป (European College of Sport Science, ECSS Member)
   - สมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (สสศท) (Thai Association for Cooperative Education, TACE)
   - ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ วิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในกีฬาชนิดต่าง ๆ รวมถึงสโมสร กีฬาอาชีพภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน
   กิจกรรมยามว่างที่สนใจ ได้แก่ การเล่นฟุตบอล วิ่ง จักรยาน ว่ายน้ำ การเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล เดินทางท่องเที่ยวและการทำอาหาร

   เวลาให้คำปรึกษา
   วันพุธ เวลา 13:30 น. – 15:30 น.

   ติดต่อ
   ห้องพักเลขที่ 203 อาคาร ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา
   โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 22504
   แฟกซ์ 02-649-5000 ต่อ 22502
   อีเมล์ [email protected]

  edit

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง