logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • Edit
  • อาจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

   ประวัติการศึกษา
   พ.ศ. 2541 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขานาฏศิลป์สากล
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาพลศึกษา
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   สาขาที่เชี่ยวชาญ นันทนาการ การท่องเที่ยว

   กีฬายิมนาสติกลีลา อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทย
   พ.ศ. 2534 เหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 16 ประเทศฟิลิปปินส์
   พ.ศ. 2536 เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 17 ประเทศสิงคโปร์

   ประสบการณ์การทำงาน
   1. พ.ศ. 2542 อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   2. พ.ศ. 2544 – ถึงปัจจุบัน อาจารย์ สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   3. พ.ศ. 2555 – 2558 เลขานุการหลักสูตรปร.ด.กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   4. พ.ศ.2556 -2558 เลขานุการหลักสูตรศศ.ม.และปร.ด.การจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   5. พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการประจำหลักสูตรปร.ด.กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , หลักสูตรศศ.ม.และปร.ด.การจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   6. พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน เลขานุการภาควิชาสันทนาการ
   7. พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรศศ.ม.และปร.ด.การจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   สาขาวิชาที่สนใจ/เชี่ยวชาญ
   - นันทนาการท่องเที่ยว
   - การละเล่นพื้นเมือง
   - การจัดการแสดงและดนตรีในนันทนาการ
   - แจ๊สแดนซ์
   - การเต้นรำสร้างสรรค์ในนันทนาการ (Creative Dance in Recreation)

   วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ
   - พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,การทำงานเป็นทีมวิทยาลัยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   - พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,การทำงานเป็นทีมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   - พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,การทำงานเป็นทีม สถาบันพระปกเกล้า
   - พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,การทำงานเป็นทีม นิรภัยทางอากาศ
   - พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,การทำงานเป็นทีม กองบัญชาการทหารสูงสุด
   - พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,การทำงานเป็นทีม กระทรวงยุติธรรม

   เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร
   พ.ศ.
   2542 ผู้ตัดสินยิมนาสติกลีลานานาชาติ (F.I.G) Federation International of Gymnastics
   2560 ประกาศนียบัตร การอบรมกติกายิมนาสติกลีลา ค.ศ.2017-2020 สมามคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
   2560 เกียรติบัตร รับเชิญเป็น Co-Chairman ในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “ประเทศไทย 4.0 : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา”

   ค.ศ.
   2004 Certificate: TC:Jazz Dance :Contemporary Dance Association.,Australia
   2005 Certificate : TC:Jazz Dance :Contemporary Dance Association.,Australia
   2006 Certificate : School of Tourism,Penghu University,Taiwan
   2010 Certificate : Pugetsound University,Washington, USA.
   2016 Certificate : 2nd International Conference on Physical Education, Health and Sport :Cagayan de Oro City,Philippines (2-5 September,2016)

   ผลงานทางวิชาการ
   บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
   บทความวิชาการ
   สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2542, กรกฎาคม-ธันวาคม). แอโรบิคแดนซ์. วารสารศิลปกรรมศาสตร์. 7(2): 34-42.
   สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2554, ธันวาคม). นันทนาการด้านการท่องเที่ยว. วารสารคณะพลศึกษา. 14(ฉบับพิเศษ): 80-86.
   สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์.(2554, ธันวาคม). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแจ๊สแดนซ์. วารสารคณะพลศึกษา. 14(ฉบับพิเศษ): 94-103.
   รักษ์สินี อัครศวะเมฆ, สุพัชรจิต จิตประไพ, กรุณา นนทรักส์ และสุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2554). การบริหารจัดการแสดงยิมนาสติกทั่วไปในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
   บทความวิจัย
   สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2555,มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชา วนก345 นาฏศิลป์ไทยสำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 15(1): 39-50.
   สิตางค์ กาญจนพรหม, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2555, กรกฎาคม–ธันวาคม). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะอาดัง จังหวัดสตูล. วารสารคณะพลศึกษา. 15(2): 14-26.
   รณวัฒน์ มณีนิล, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2555, กรกฎาคม–ธันวาคม). การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ. วารสารคณะพลศึกษา. 15(2): 27–37.
   วิธาน จีนาภักดิ์, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2555, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี. วารสารคณะพลศึกษา. 15(2): 38-47.
   นันทสิทธิ์ แก้วทิพยเนตร, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์. (2555, กรกฎาคม-ธันวาคม). พฤติกรรมการดูละครโทรทัศน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี. วารสารคณะพลศึกษา. 15(2): 59-69.
   ทักสินันท์ แก้วทิพยเนตร, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์. (2555, กรกฎาคม – ธันวาคม). ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการผ่อนคลายความเครียดของนักกีฬายิมนาสติกลีลารุ่นยุวชนสมโมสารนันทศิลป์ จังหวัดชลบุรี. วารสารคณะพลศึกษา. 15(2): 83-92.
   ว่าที่ร้อยตรีปรมินทร์ อยู่เป็นสุข,สุมนรตรี นิ่มเนติพันฺธ์ (2560).โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์).การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร.(หน้า 376-391).
   ภาวิณี เลิศนวลจันทร์, สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์. (2560) ).โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์).แนวทางการพัฒนาพื้นที่นันทนาการของกรมทหารสื่อสาร.(หน้า 797-809).

  edit

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง