logo

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • Edit
  • นายพิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศิษย์เก่าและกิจการพิเศษ

   วุฒิการศึกษา
   การศึกษามหาบัณฑิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ประสบการณ์การทำงาน

   พ.ศ. 2553 – 2555 ครูอัตราจ้างโรงเรียนนวลวรรณศึกษา โรงเรียนเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานคร
   พ.ศ. 2555 – 2558 ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
   พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ผลงานวิจัย
   1. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2556
   2. ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรการศึกษา บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. บรรณาธิการ อนงค์ หาญสกุล.นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2559.

  edit

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง